Nikolai REZNICHENKO

Still Life in White
29" x 39"
Oil on canvas